Cheng Lab

People

Principal Investigator

Zhen Cheng, Ph.D

Phone: 650-723-7866

Fax: 650-736-7925

Profile

Administrative Associate

   

Current Members

Kai Cheng

Phone: 650-736-2845

Fax: 650-721-6921

Lihong Bu

Phone: 650-736-0202

Fax: 650-721-6921

 

 

 

Su Hyun Hong

Phone: 650-736-2845

Fax: 650-721-6921

Hao Chen

Phone: 650-736-0202

Fax: 650-721-6921

 

 

 

Zhe Zhang

Phone: 650-736-2845

Fax: 650-721-6921

Hua Zhu

Phone: 650-736-0202

Fax: 650-721-6921

Previous Members

     
Xiang Hu Ruiping Zhang Min Yang
Caleb An Hongguang Liu Quli Fan
Yingfeng Tu Yuyu Yao Ying Chen
Lihong(Lily) Bu Qizhen Cao Kai Chen
YingDing Xu Jinghao Gao Xiaoxiao He
Jing Huang Eue Soon Jang Han Jiang
Lei Jiang Shuanglong(Scott) Liu Zhe  Liu
Zheng(Ben) Miao Shibo Qi Gang (Tiger) Ren
Yihong Wang James T Wang Patrick(James) Wedgeworth
Shining Wu Song Wu Xiaofen(Pheny) Zhang
Edwin Chang Jinbo Li Yang Liu
Ermelinda   Lucente Meng Yang Ping Zhao
Luxi Chen Yang Liu Shuxian Men
Chunxia Qin Xinhui Su Huimao Zhang

Patricia Riley

Renfei Li

Gianina Venturin